The Answer To Question # 34 Is:

Peter, Andrew, James (son of Zebedee), John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James (son of Alphaeus), Thaddaeus, Simon, and Judas. Matt. 10:2-4.